BASHKIA SHKODER SHPALLJE FITUESI

BASHKIA SHKODER SHPALLJE FITUEI

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër, në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues , për pozicionet si më poshtë:

-2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës III-b

kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues është :

  1. Admir Temja    72   pikë
  2. Glivi  Kacerri   71 pikë

 

 

1- (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë),

kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues është :

  1. Adelajda Kallaj  71 pikë

 

-1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures                                                                                             

                                                                                                       kategoria e pagës III-b

Nuk ka asnjë kandidatë të kualifikuar

 

 

-1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

 

Kandidat fitues është :

 

  1. Françeka Molla 72 pikë
  2. Senada Rragami         71 pikë

 

-2 (dy) inspektor, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave

kategoria e pagës III-b

 

Kandidat fitues është :

 

  1. Ferdinand Bardeli       73 pikë
  2. Ilir Rroji                     72 pikë
  3. Alban Omi                 71 pikë