BASHKIA SHKODER , REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pozicionin :

 

 

 

– Drejtor, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

Kategoria e pagës II-b

 

Kandidatë të kualifikuar janë :

 

1. Amila Gjyrezi

2. Brunilda Lleshi