BASHKIA SHKODER, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar;

Bashkia Shkodër në përfundim të fazës së parë të vlerësimit të kandidatëve, njofton se:

– Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit (intervista) janë si më poshtë, sipas pozicioneve:

  • 1 (një) Specialist, Drejtoria Juridike, kategoria e pagës III-b

1. Amela Troshani

2. Klotilda Ulndreaj

3. Luan Lesha

4. Rexhina Rrjolli

5. Silvana Kollaçej

 

  • 1 (një) Specialist, Drejtoria Juridike, kategoria e pagës IV-a

1. Amela Troshani

2. Klotilda Ulndreaj

3. Luan Lesha

4. Rexhina Rrjolli

5. Silvana Kollaçej

 

  • 1 (një) Specialist, Sektori i Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme Sociale, kategoria e pagës IV-a

 

1. Denisa Toma

2. Erisjana Krosi

3. Ernada Tafili

4. Klotilda Ulndreaj

5. Melisa Jahja

 

  • 1 (një) Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, kategoria e pagës III-b

1. Klotilda Ulndreaj

2. Luan Lesha

3. Melisa Jahja

4. Xhulja Hasanaj

Intervista do të zhvillohet me datë 04.06.2024, ora 10:30, në ambientet e Bashkisë Shkodër