BASHKIA SHKODËR, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar;

Bashkia Shkodër në përfundim të fazës së parë të vlerësimit të kandidatëve, njofton se:

– Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit (intervista) janë si më poshtë, sipas pozicioneve:

Specialist (inxhinier ndërtimi), Sektori i shqyrtimit të lejeve, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

1. Armar Gjyrezi

 

Specialist (arkitekt), Sektori i shqyrtimit të lejeve, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

1. Edona Shkjau

2. Valter Laloshi

 

– Specialist (arkitekt), Sektori i shqyrtimit të lejeve, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria IV-a.

1. Edona Shkjau

2. Valter Laloshi

 

 

– Specialist (inxhinier ndërtimi), Sektori i ndjekjes së investimeve, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria IV-a.

1. Indrit Kurtbegu

 

– Specialist (inxhinier ndërtimi), Sektori i projektimit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

1. Indrit Kurtbegu

 

– Specialist (jurist), Sektori i planit të përgjithshëm dhe planeve të detajuara vendore, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

1. Sonila Sadiku

 

– Specialist (inxhinier gjeodezi/ndërtim), Drejtoria e Aseteve dhe Kadastrës Urbane, kategoria III-b.

Nuk ka kandidat të kualifikuar

 

Intervista do të zhvillohet me datë 13.05.2024, ora 13:00, në ambientet e Bashkisë Shkodër.