BASHKIA SHKODËR, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të Kreut VIII, të Vendimit nr.118, datë 5.3.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së” i ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall listën e kandidatëve që do t’i nënshtrohen proçedurës së konkurimit për ngritjen në detyrë dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil për nëpunësit civilë të nivelit të lartë drejtues për pozicionet:

– Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Burimeve Njerezore dhe Shërbime Mbështetëse.

1. Denis Lesha

– Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik

1. Bekim Mema

– Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme Sociale

1. Edita Shoshi

– Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme e Kultures, Arsimit, Rinise dhe Sportit

1. Amila Gjyrezi

– Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

1. Taulant Dibra

A. Testimi me shkrim do te zhvillohet me date 22.04.2024. ora 10:00 ne
ambientet e Bashkise Shkoder
B. Intervista me goje do te zhvillohet me date 23.04.2014. ora 12:00 ne
ambientet e Bashkise Shkoder

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;

Bashkia Shkodër në përfundim të proçedurës për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidatët fitues që kanë marrë të paktën 70 % të pikëve, sipas pozicioneve, janë si më poshtë:

  • Përgjegjës, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse

    Admir Temja 91 pikë

  • Përgjegjës, Sektori i Sektori i Rinisë, Drejtoria e Arsimit dhe Rinisë, Drejtoria Përgjithshme e kultures arsimit rinise dhe sportit.

     Hasna Tafilica 90 pikë

  • Drejtor, Drejtoria e Sportit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Kulturës, Arsimit, Rinise dhe Sportit.

 Auron Miloti 85 pikë

  • Drejtor, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik.

   Stela Mardusha 91 pikë

  • Drejtor, Drejtoria e Aseteve dhe Kadastrës urbane pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.

Lulzim Mashi 93 pikë

  • Drejtor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP-ve

Sokol Malaj 71 pikë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 22.04.2024, ora 10:00 në

ambientet e Bashkisë Shkodër

B. Intervista me gojë do të zhvillohet me date 23.04.2024, ora 12:00 në

ambientet e Bashkisë Shkodër