BASHKIA SHKODËR, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pozicionin :

  • 1 (një) Drejtor, Drejtoria e Sportit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Kulturës, Arsimit, Rinise dhe Sportit

Kandidatë të kualifikuar janë : Auron Miloti

 

  • 1 (një) Drejtor, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik

Kandidatë të kualifikuar janë :

1. Marsida Tafilica

2. Stela Mardusha

 

  • 1 (një) Drejtor, Drejtoria e Aseteve dhe Kadastrës urbane pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Kandidatë të kualifikuar janë : Lulzim Mashi

 

  • 1 (një) Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse pranë Drejtorisë së Përgjithshme Juridike, Burimeve njerëzore dhe shërbime mbështetëse

Kandidatë të kualifikuar janë : Hasan Mema

 

  • 1 (një) Drejtor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP-ve

Kandidatë të kualifikuar janë : Sokol Malaj

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 12.04.2024, ora 10:00 në

ambientet e Bashkisë Shkodër

B. Intervista me gojë do të zhvillohet me datë 12.04.2024, ora 12:00 në

ambientet e Bashkisë Shkodër

 

  • 1 (një) Përgjegjës, Sektori i Planit të Përgjithshëm dhe Planeve të detajuara Vendore, Drejtoria e Përgjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit

kategoria e pagës III-a

Pa asnjë kandidate të kualifikuar

  • 1 (një) Përgjegjës, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse

kategoria e pagës III-a

Kandidatë të kualifikuar janë :  Admir Temja

 

  • 1(një) Përgjegjës, Sektori i Sektori i Rinisë, Drejtoria e Arsimit dhe Rinisë, Drejtoria Përgjithshme e kultures arsimit rinise dhe sportit kategoria e pagës III-a

Kandidatë të kualifikuar janë : Hasna Tafilica

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 12.04.2024, ora 10:00 në

ambientet e Bashkisë Shkodër

B. Intervista me gojë do të zhvillohet me datë 12.04.2024, ora 12:00 në

ambientet e Bashkisë Shkodër