BASHKIA SHKODER, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 26 te Ligjir nr.152 date 30.05.2013 “Per Nepunesin Civil “, i ndryshuar, si
dhe te pikes 13, te Kreut II, te Vendimit Nr. 242, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave “Per
plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese” i ndryshuar:

Bashkia Shkoder, pas verifikimit paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te
levizjes paralele dhe kerkesave te vecanta e te posaçme te percaktuara ne shpalljen per
konkurrim, shpall perfundimin e procedures se levizjes paralele, per kategorine e ulet dhe te
mesme drejtuese per pozicionin :

 • 1 (nje) Drejtor, Drejtoria e Sportit prane Drejtorise se Pergjithshme te
  Kultures, Arsimit, Rinise dhe Sportit
 • 1 (nje) Drejtor, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Permiresimit te
  Klimes se Biznesit prane Drejrorise se Pergjithshme te Zhvillimit te
  Qendrueshem Ekonomik
 • 1 (nje) Drejtor, Drejtoria e Aseteve dhe Kadastres urbane prane
  Drejtorise se Pergjithshme te Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit
 • 1 (nje) Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese prane Drejtorise se
  Pergjithshme Juridike, Burimeve njerezore dhe sherbime mbeshtetese
 • 1 (nje) Drejtor, Drejtoria e Bujqesise, Zhvllimit Rural dhe Trajtimit te
  AMTP-ve
 • 1 Pergjegjes, Sektori i Planit te Pergjithshem dbe Planeve te detajuara
  Vendore, Drejtoria e Pergjithshme e planifikimit dhe zhvillimit te territorit.
 • 1 (nje) Pergjegjes , Sektori i Burimeve Njerezore, Drejtoria Burimeve njerezore,
  Drejtoria e Pergjithshme juridike dhe burimeve njerezore dhe sherbimeve mbeshtetese
 • 1 (nje) Pergjegjes, Sektori i Rinise, Drejtoria e Arsimit dhe Rinise, Drejtoria e
  Pergjithshme e kultures arsimit rinise dhe sportit

Nuk ka kandidat/kandidate i/te kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te konkurrimit