BASHKIA SHKODER, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPARK

Ne zbatim te nenit 25 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe te Kreut
VII, te Vendimit Nr. 243, dale 18/03/2015, 1e Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen
paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” i ndryshuar;

Bashkia Shkoder ne perfundim te verifikimit paraprak te kandidateve, per permbushjen e
kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim,
njofton se:

Kandidatet e kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit jane si me poshte, sipas pozicioneve:

 • 1 (nje) Specialist ( Inxhinier Ndertimi Strukturist), Sektori i Ndjekjes se Investimeve,
  Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit te territorit kategoria e pages III-b, Vullnet Bushaj 
 • 1 (nje) Specialist (Jurist), Sektori i Planit te Pergjithshem dhe planeve te Detajuara Vendore, kategoria e pages III-b, Arban Gjoka
 • 1 (nje) Specialist (Jurist), Drejtoria e Aseteve dhe Kadastres urbane prane Drejtorise se Pergjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit kategoria e pages III-b, Arban Gjoka, Arion Orni
 •  1 (nje) Specialist, Sektori i Sherbimit (Biznes + Familje) Licencimit dhe transportit
  Drejtoria e Taksave dhe Tarifave prane Drejtorise se Pergjithshme te Menaxhimit Financiar,  kategoria e pages III-b, Ehsen Kuçi

Bashkia Shkoder, shpall perfundimin e procedures se levizjes paralele, per pozicionet si me
poshte :

 • 1 (nje) Specialist ( Inxhinier Ndertimi), Drejtoria e Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, kategoria e pages III-b
 • 1 (nje) Specialist ( arkitekt), Drejtoria e Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, kategoria e pages III-b
 • 1 (nje) Specialist ( arkitekt), Drejtoria e Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, kategoria e pages IV-a
 • 1 (nje) Specialist (Inxhinier Hidroteknik/ Elektrik), Sektori i Ndjekjes se Investimeve, Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit te territorit kategoria e pages III-b
 • 1 (nje) Specialist ( Inxhinier Nderrimi), Sektori i Ndjekjes se Investimeve, Drejtoria e
  Planifikimit dhe zhvillimit te territorit, kategoria e pages IV-a
 • 1 (nje) Specialist ( Inxhinier Ndertimi), Sektori i Projektimit, Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit te territorit, kategoria e pages IV-a
 • 1 (nje) Specialist (lnxhinier /inxhinier gjeodet/ inxhinier ndertimi), Drejtoria e Aseteve dhe
  kadastres urbane prane Drejtorise se Pergjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit, kategoria e pages III-b.
 • NUK ka asnje kandidat te kualifikuar.