BASHKIA SHIJAK, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Shijak shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • 1 Specialist ( për burimet njerëzore )

në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore , Kategoria e pagës IV-a

 

  •  1 Inspektor (për taksat )

në Drejtorinë e Taksave, Tarifave dhe Kadastrës Fiskale, Kategoria e pagës IV-a.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Dergim shpalljesh