BASHKIA SHIJAK, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26  të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe  III,  të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, Bashkia Shijak shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionet:

 

  • 1 Drejtor në Drejtorinë Juridike,  Kategoria e pagës II-b.
  • 1 Drejtor në Drejtorinë e Taksave, Tarifave dhe Kadastrës Fiskale,  Kategoria e pagës II-b.
  • 1 Përgjegjës në Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun,  Kategoria e pagës III-a/1
  • 1 Specialist për Financën në Njësinë Administrative Xhafzotaj, Kategoria e pagës IV-a.
  • 1 Specialist për teknologjinë e informacionit në Sektorin e Integrimit Europian dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, Kategoria e pagës IV-a.
  • 1 Inspektor për taksat në Njësinë Administrative Xhafzotaj, Kategoria e pagës IV-
  • 1 Specialist administrator shoqëror në Njësinë Administrative Gjepalaj, Kategoria e pagës IV-a
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR KERKESE_PER_PUBLIKIM