BASHKIA SHIJAK, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Shijak shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

  • 1 (një) Specialist ing.ndërtimi në Sektorin e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës IV-a.
  • 1 Inspektor për taksat
  • Përgjegjës në Sektorin e Projekteve Kategoria e pagës III-a/1
  • 1 Specialist për teknologjinë e informacionit
  • Përgjegjës në Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun Kategoria e pagës III-a/1
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR archive