BASHKIA SHIJAK, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 26 te Ligjit Nr.152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar si dhe te
Kreut II III, te Vendimit Nr, 242. date 18/03/2015 te Keshillit te Ministrave  Per
plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese , Bashkia Shijak
shpall procedurat e levizjes paralele dhe se ngritjes ne detyre per pozicionin :

  • 1 Pergjegjes ne Sektorin e Auditit te Brendshern , Kategoria e pages 111 – a/1

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA SHIJAK