BASHKIA SHIJAK, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Shijak shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  •  1 Specialist i Teknologjisë së Informacionit në Sektorin e Integrimit Europian dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj , Kategoria e pagës IV-a.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1 shpallje per Specialistin e Teknologjise se Informacionit