BASHKIA SHIJAK, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 22 dhe te nenit 15, te Ligjit Nr. 152/2013. “Per nepunesin civil”, i
ndryshuar, si dhe te Kreut II, III, IV dhe VII, te Vendimit. Nr. 243, date 18/03/2015.
Bashkia Shijak shpall procedurat e levizjes paralele dhe pranimit ne sherbimin civil per
pozicionet:

  •  Specialist i Teknologjise se Informacionit, ne Sektorin e lntegrimit Europian dhe Koordinimit te Ndihmes se Huaj , Kategoria e
    pages IV-a.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA SHIJAK