BASHKIA SHIJAK, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII, të Vendimit Nr. 118 , datë 05/03/2014, “Për proçedurat e emërimit , rekrutimet , menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënieve në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND – së , i ndryshuar , Bashkia Shijak shpall procedurën për plotësimin e vendeve të lira për pozicionin :

 

· 1 Sekretar i Përgjithshëm , Kategoria e pagës I-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

shpallje per sekretarin e pergjithshem