BASHKIA SHIJAK, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 25 te ligjit 152/2013  “Per nepunesin civil”, i ndryshuar si dhe te
pikes 22 te Kreut VII, te Vendimit Nr. 243 , date 18/03/2015  te Keshillit te Ministrave
Njesia pergjegjese ne Bashkine Shijak ne perfundim te procedures se levizjes paralele.
njofton se per pozicionin specialist:

Kandidati fitues eshte: znj. Fabiana Keçi