BASHKIA SHIJAK, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 26., te ligjit 152/2013 “Per nepurresin civil” i ndryshuar si dhe te Kreut
III, te Vendimit Nr. 242. date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave. ”Per plotesimin e
vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”. Njesia e Menaxhimit te
Burimeve Njerezore ne Bashkine Shijak, ne perfundim te verifikimit paraprak te
kandidateve, per permbushjen e kushteve dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen
per konkurrim, njofton se
kandidati fitues,

  • Pergjegjes ne Sektorin e Auditit te Brendshem , eshte:

1. Arjola Rama