BASHKIA SHIJAK, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 22 te ligjit  152/2013 “Per nepunesin civil” si dhe te Kreut II te
Vendimit Nr, 243. date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen
paralele periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”. Njesia pergjegjese
ne Bashkine Shijak ne pcrfundim te procedures se pranimit ne sherbimin civil njofton se
kandidati fitues per grupin e pozicioneve:

  • Specialist

Lloji i diplomes ” Shkenca Kompjuterike ” niveli minimal i diplomes “Bachelor”

z. Eljon Keçi