BASHKIA SHIJAK, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 32 , të ligjit Nr.152/2013 “ Për nëpunësin civil” i ndryshuar , si dhe të kreut VIII , të vendimit Nr. 118, datë 05.03.2014 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emerimit , rekrutimit , menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënieve në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND- së , i ndryshuar, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Shijak në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë , njofton se kandidati fitues është :  1. Z. Tauland Xheraj