BASHKIA SHIJAK, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Shijak në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për grupin e pozicioneve:

 

Lloji i diplomës “ Psikologji ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

1. Znj. Daniela Bërxulli

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Shijak në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për grupin e pozicioneve:

 

Lloji i diplomës “ Shkenca Shoqërore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

1. Znj. Mereme Dervishi