BASHKIA SHIJAK REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA SHIJAK

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË SPECIALIST

Lloji i diplomes “Shkenci Sociale” niveli minimal i diplomes “Bachelor”
Ne zbatim te nenit 22, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II, te Vendimit Nr. 243,te Keshillit te Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Shijak ne perfundim te verifikimit paraprak te
kushteve te pranimit ne sherbimin civil dhe kerkesave te
veçanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se per pozicionin e mesiperm nuk ka kandidatura te perzgjedhura

Per sa me siper njoftojme kandidatet se pozicioni eshte i hapur per proceduren e pranimit ne sherbimin civil.