BASHKIA SHIJAK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

  • Specialist, Lloji i diplomes ” Ekonomi Juridik “niveli minimal i diplomes “Bachelor ”

Ne zbatim te nenit 25 te ligjit 152/2013 “Per nepuncsin civil” i ndryshuar si dhe te Kreut
VII te Vendimit Nr. 243. date 18/03/2015 te Keshillit te Ministrave. Per pranimin levizjen
paralele  periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive. Njesia e Menaxhimit
te Burimeve Njerezore ne Bashkine Shijak  ne perfundim te verifikimit paraprak te
kandidateve, per permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te vecanta te
shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se pozicionin e mesipem nuk ka kandidatura te
perzgjedhura.

Per sa me siper njoftojme kandidatte se pozicioni eshte i hapur per proceduren e pranimit ne
sherbimit civil.