BASHKIA SHIJAK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Për pranimin , lëvizjen paralele , periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”,Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shijak , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazëne dytë të testimit janë :

1. Fabiana Keçi

Intervista e strukturuar me gojë do të do të zhvillohet me datë 29.05.2024, ora 10.oo, në ambjentet e Bashkisë Shijak .