BASHKIA SHIJAK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te Ligjit nr.89/2022 “Per policine Bashkiake”, Bashkia Shijak  ju dergon listen e
kandidateve qe plotesojne kriterin e aplikimit per pozicionin e punes  punonjes i policise
bashkiake .
Ne perfundim te verifikimit paraprak per permbushjcn e kritereve per kualifikim njofton se
kandidati per te vijuar per fazen e dyte testimi me shkrim eshte ;
1. Reshat Tahir Uruçi
Testimi me shkrim do te zhvillohet ne daten 24.04.2024, ora 10:00 ne mjediset e salles se
mbledhjeve te Bashkise Shijak.
Pas testimit me shkrim  kandidati nese ploteson piket e kerkuara do te kaloje per fazen e trete
ne testimin fizik.