BASHKIA SHIJAK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

  • Specialist, Lloji i diplomes ” Shkenca Kompjuterike” niveli minimal i diplomes
    “Bachelor”

Ne zbatim te nenit 25 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndyshuar, si dhe te Kreut
VII,  te Vendimit Nr. 243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Per pranimin , levizjen
paralele , periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive “,Njesia e Menaxhimit
te Burimeve Njerezore ne Bashkine Shijak , ne perfundim te verifikimit paraprak te
kandidateve per permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te vecanta te
shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se pozicionin e mesiperm nuk ka kandidatura te
perzgjedhura .