BASHKIA SHIJAK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbarim te Ligjit nr 152/2015, “Per sherbimin e mbrojtjes dhe shpetimin”, dhe pas
verifikimit paraprak te dokumentacionit, Bashkia Shijak njofton se aplikantet e kualifikuar
per te vazhduar fazen e dyte, te listuar sipas rendit analfabetik jane: Altin Shahini 

Konkurimi do te zhvillohet ne daten 12.04.2024 ora 10:00 ne Bashkine Shijak, kati i dyte,
salla e mbledhjeve.

Kandidatet do te vleresohen per njohurite e tyre mbi:

Ligjin nr.152/2015 “Per sherbimim e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimim”
Rregulloren  e MZSH- se.

Data e daljes se rezulrateve te konkurimit : 15.04.2024