BASHKIA SHIJAK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

  • Pranim ne Sherbimin Civil ne Kategorine Ekzekutive (Specialist)
  • Lloji i diplomës “ / Inxhinieri ndërtimi ” niveli minimal i diplomës “ Bachelor ”

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shijak, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatë të përzgjedhur .

Për sa më sipër njoftojmë anullimin e proçedurës së pranimit në shërbimin civil .