BASHKIA SHIJAK, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Lloji i diplomës “ Shkenca Ekonomike / Juridike ” niveli minimal i diplomës “ Master Shkencor ”

 

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit të Këshillit Ministrave nr. 118 , datë 05/03/2014, “Për proçedurat e emërimit , rekrutimet , menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënieve në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND – së , i ndryshuar , Njësia përgjegjëse e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shijak , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit , janë :

 

1. Tauland Xheraj

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet , në ambjentet e Bashkisë Shijak , me datë 15.02.2024 ora 14.oo , kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlersimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.