BASHKIA SHIJAK, NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Për pranimin , lëvizjen paralele , periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”,Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shijak , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura .

Për sa më sipër njoftojme kandidatet se pozicioni eshte i hapur per proceduren e pranimit ne sherbimit civil.