Bashkia Selenicë – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Selenicë procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 • Përgjegjës Finance
 • Kategoria e pagës III-a/1

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

 1.  1.SHPALLJE PËR Pergjegjes Finance

 

 • Sektori i Kujdesit Shoqëror, Ndihmës Ekonomike , Shërbimeve Përgjegjës Shoqërore, Strehimit Social, Mbrojtje Sociale e Fëmijëve, Barazia Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore,Ekonomike dhe Juridike” “Master Shkencor

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

 1. 1. Publikim vendi i lire per Pergj ndihma ekonom

 

 • Kryeinspektor – Inspektoriati Tatimor i Kundravajtjeve Administative, Menaxhimi i Debitorëve, Konfiskimi dhe Sekuestrimi
 • Kategoria e pagës III-a/1

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

 1.  krye inspektor taksa

 

 • Specialist I kontabilizimit  –Drejtoria e Të ardhurave,Pronave Publike ,Lejeve dhe Lishencave pranë Bashkisë Selenicë , (Kategoria e Pages IV/a)

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

 1.  1.specialist kontabiliteti, Drejtoria e Te Ardhurave

 

 • Specialist  inxhinier – Drejtoria E Planifikimit të territorit , burimeve natyrore, projekteve dhe investimeve pranë Bashkisë Selenicë ,2 pozicione

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

 1. 1.shpallje specialist inxhinier