BASHKIA SELENICË – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Selenicë procedurat e lëvizjes paralele dhe pranim në shërbim civil për pozicionin:

  • Specialist Veteriner – Sektori i Këshillimit dhe Shërbimeve Bujqësore, Shërbimit Veterinar, Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Ujitjes dhe Kullimit                   

 

Për të dyja Procedurat (lëvizje paralele  dhe pranim në shërbim civil) aplikohet në të njëjtën kohë!

 Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :1. publikim vend i lire specialist veteriner

 

  • Përgjegjës ne Sektorin e Monitorimit te Pyjeve dhe Menaxhimit te Kullotave

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1. Publikim vendi i lire per Pergj pyjesh