BASHKIA SELENICË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Bashkine Selenicë në përfundim të procedurës së pranim në shërbim civil, njofton se për pozicionin:

  •  Drejtor i Shërbimeve Utilitare ,Komunitare dhe Administrative

 Kandidati fitues është:

  1. Z.Kujtim Sinani
  • Drejtor I Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyje Kullota

 Kandidati fitues është:

  1. Z.Bujar Kacanaj