BASHKIA SELENICË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Selenicë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

 • Specialist i kontabilizimit  –Drejtoria e Të ardhurave,Pronave Publike ,Lejeve dhe Lishencave

 Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 • Specialist i integrimit ,monitorimit, raportimit mbi projektet dhe marëdhënieve me diasporën në Drejtorinë e Integrimit Europian”

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 • Specialist Agronom -Drejtoria e Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve -Kullotave

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 • Specialist për mediat, botimet, konsultimin dhe pjesëmarrjen e publikut

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 • Specialist inxhinier – Drejtoria E Planifikimit të territorit , burimeve natyrore, projekteve dhe investimeve

 Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 •  Specialist arkive për projektet

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 • Drejtor i Shërbimeve Financiare , Juridike dhe Burimeve Njerëzore”

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 • Drejtor i  Planifikimit të territorit , burimeve natyrore, projekteve dhe investimeve”

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 • Drejtor i  Integrimit Europian, Teknologjisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 • Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyje-Kullotave

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 • “Drejtori i Shërbimeve Sociale, Shëndetësore,Arsimit,Kulturës, Sportit dhe Rinisë”

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 • Drejtor i Shërbimeve Utilitare ,Komunitare dhe Administrative”

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit