BASHKIA SELENICË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,   Njësia përgjegjëse në Bashkinë Selenicë në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidatet fitues për pozicionin:

 

 • Specialist arkive për projektet

Lloji i diplomës “Arsim I lartë  niveli minimal i diplomës “Bachelor

 1.   Anxhela Kurti  80(pikë)  
 2. Arben Jaupaj     62 (pikë)    
 3.  Olsi Rrapaj         40( pike)
 4. Detiona Kociraj 10 ( dhjetë)

                       

 • Specialist i integrimit , monitorimit, raportimit mbi projektet dhe marëdhënieve me diasporën në Drejtorinë e Integrimit Europian

Lloji i diplomës “Arsim I lartë  niveli minimal i diplomës “Bachelor

 1.   Elmas Haxhiraj        72 (pikë)  
 2. Alborena Mecaj     61 (pikë)        

                                        

 • Specialist për mediat, botimet, konsultimin dhe pjesëmarrjen e publikut

Lloji i diplomës “Arsim I larte  niveli minimal i diplomës “Bachelor

 1.   Arben Jaupaj 72 (pikë)
 2. Elmas Haxhiraj 68 (pikë)
 3. Olsi Rrapaj         51 (pikë)

 

 

 • Specialist i kontabilizimit  –Drejtoria e Të ardhurave,Pronave Publike ,Lejeve dhe Lishencave

               

Nuk ka kandidatë fitues per kete pozicion.