BASHKIA SELENICE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 25  te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”. i ndryshuar, si dhe te Kreut II, te
Vendimit Nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, “Per plotesimin e vendeve te Lira ne
kategorine e mesme drejtuese”,

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Selenice, ne perfundim te verifikimit
paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te ngritjes ne detyre dhe kerkesave te vecanta
te shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se: kandidati i kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit per proceduren e ngritjes ne
detyre per pozicionin “Sektori i Keshillimit dhe Sherbimeve Bujqesore, Sherbimit Veterinar,
Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes, Ujitjes dhe Kullimit eshte:  Vullnet Alliaj 

Testimi me shkrim do te zhvillohet ne daten 11.03.2024 ora 10:00 ne ambientet e Bashkise Selenice

Testimi me goje do te zhvillohet ne daten 12.03.2024 ora 10:00 ne ambientet e Bashkise Selenice