BASHKIA SELENICE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Selenice ne zbatim te nenit 25 te ligjit nr. 152/2013, “Per nepunesin civil”, i
ndryshuar, ka perfunduar proceduren e levizjes paralele ne  sherbimin civil, per pozicionin e
shpallur per konkurrim, “Specialist finance”.

Ne zbatim te nenit 22 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, si dhe si dhe te Kreut II,
te Vendimit Nr. 243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave,  Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Bashkine Selenice ne perfundim te verifikimit
paraprak te kandidateve, per permbushjen e kushteve te pranimit ne sherbimin civil dhe kerkesave te
vecanta te shpallura ne shpalljen per konkurrim, njofton se kandidati i  kualifikuar per te vazhduar
fazen e dyte te testimit, eshte: Orjana Lilaj

Intervista me goje do te zhvillohet, ne ambientet e Bashkise Selenice, ne daten 15.03.2024, ora 10:00
Testimi me shkrim do te zhvillohet, ne ambientet e Bashkise Selenice ne daten 15.03.2024 ora  10:00