BASHKIA SARANDË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Sarandë  shpall procedurën për shpallje për pozicionin e konkurimit të hapur, ngritje në detyrë:

  • Sekretar i Përgjithshëm. Kategoria e pagës I-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje Sek.Pergjithshem 2019