BASHKIA SARANDË, SHPALLJE FITUESI

Drejtoria e Personelit dhe Burime Njerëzore të Bashkisë Sarandë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin Civil “ i ndryshuar dhe pikës 1 të Kreut II të VKM 243,datë 18.03.2015 “ Për pranimin lëvizjen paralele , periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Ju njoftojmë se në përfundimin e verifikimit paraprak të dokumentave për pozicionin:

· Specialist veteriner në Drejtorinë e Bujqësisë – kategoria III-b ;

Aplikanti i kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në Shërbimin Civil është:

1. Z. Mario Çabeli

 

Procedura e konkurimit do të zhvillohet në datën 02.02.2023, ora 10:00 në ambientet e sallës së Këshillit të Bashkisë Sarandë.