BASHKIA SARANDË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Personelit dhe Burime Njerëzore të Bashkisë Sarandë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin Civil “ i ndryshuar  dhe pikës  1 të Kreut II të VKM 243,datë 18.03.2015 “ Për pranimin  lëvizjen paralele , periudhën  e provës  dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”  njoftojmë për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele  “ për kategorinë  ekzekutive në pozicionin:

  • Specialist veteriner në Drejtorinë e Bujqësisë – kategoria III-b

Në këto kushte plotësimi i këtij vendi të lirë pune do të vazhdojë me procedurën e pranimit në shërbimin civil.

Njoftimi i aplikantëve për këtë procedurë do të bëhet  në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e Bashkisë Sarandë data, ora ,vendi ku do të zhvillohet konkurimi  duke filluar nga data 26.01.2023.