BASHKIA RROGOZHINË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe të ligjit Nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” ,VKM nr.452 datë 26.07.2023”Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Baskiake” ligji nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” I ndryshuar,Bashkia Rrogozhinë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në proçedurat për plotësimin e vendeve vakante në Policinë Bashkiake si më poshtë:

  • 10 (dhjetë) Policë në Policinë e Bashkisë Rrogozhinë

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje polic