BASHKIA RROGOZHINË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit  26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të VKM nr Nr. 242, datë 18.3.2015, Njësia e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Rrogozhinë shpall procedurat  e  plëvizjes paralele, ngritje në detyrë dhe pranim jashtë shërbimit civil për  pozicionin:

 

  • në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse

Kategoria e pagës II-b.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : drejtor sherbimeve mbeshtetese (2)

 

  • Përgjegjës sektorit të burimeve njerezore/ Kategoria e pagës III-A.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjes Burimeve njerezore (1)