BASHKIA RROGOZHINË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Rrogozhinë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

 

1-Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse

  • Kategoria e pages II-b. 

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Drejtor Sherbimeve Mbeshtetese )

 

2- Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore

  • Kategoria e pages III-a/1

(Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Pergjegjes i Sektorit te Burimeve Njerezore )

 

3- Përgjegjës I Sektorit Kasastral dhe Pronave

  • Kategoria e pagës III-a/1.

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :Pergjegjes i Sektorit te Kadastral dhe Pronave )

 

4- Përgjegjës i Sektorit te Bujqësisë

  • Kategoria e pagës III-a /1.

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :Pergjegjes i Sektorit te Bujqesise )

 

Afati për dorëzimin e dokumetave për – LËVIZJE PARALELE : 28.10.2019

Afati për dorëzimin e dokumentave për – NGRITJE NË DETYRË: 04.11.2019