BASHKIA RROGOZHINË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, Njësia e Burimeve Njerëzore në

Bashkine e Rrogozhinë njofton se në Sektorin e MZSH-së shpallen:

  • 1 (nje ) vende të lirë pune në pozicionin : Personel zjarrfikës (niveli bazë)

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe të ligjit Nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”, VKM nr.452 datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Baskiake” ligji nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” I ndryshuar,Bashkia Rrogozhinë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në proçedurat për plotësimin e vendeve vakante në Policinë Bashkiake si më poshtë:

  •  6 (gjashtë) Policë në Policinë e Bashkisë Rrogozhinë

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje policshpallje mzsh