BASHKIA RROGOZHINË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

“Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe të ligjit Nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”, VKM nr.452 datë 26.07.2023” Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Baskiake” ligji nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në Policine bashkiake dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

  •  Për pozicionin 10 Police Bashkiake :

Kandidatët e e kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë :

1. Morena Shaba

2. Artur Karaj

3. Altin Hysa

4.Bishah Seferi

5.Mikel Koni

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 05.04. 2024 ora 10.00 ne Bashkine Rrogozhine.