BASHKIA RROGOZHINË SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË MESME DREJTUESE

“Drejtor”

“Në Drejtorinë Juridike,Burimeve Njerzore, dhe Mardhënieve me Publikun”

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin Bashki, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

  • kandidati fitues është:

1.Z.Helidon Plaku

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE

“Pergjegjes” Sektori I Kadastrës dhe Pronave”

Në zbatim të nenit 22, të Ligjit Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Rrogozhinë, në përfundim të procedurës së pranimit, njofton se:

  • kandidati fitues është:

1.Znj. Dorina Shehi

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULET DREJTUESE

“Përgjegjes” “Sektorit të Shërbimeve Publike”

Në zbatim të nenit 22, të Ligjit Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Rrogozhinë, në përfundim të procedurës së pranimit, njofton se:

  • kandidati fitues është:

1.Z.Ardit Gjini