BASHKIA RROGOZHINË- SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr.118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,

Njësia përgjegjëse në Bashkine Rrogozhinme, në përfundim të procedurës së pranimit, njofton se për pozicionin “Sekretar i përgjithshëm”:

  • kandidati fitues është:
  1. Z. Julian Manahasa

 

  • Kategoria e Ulët Drejtuese, “Përgjegjës Sektori Të Bujqësisë”
  • kandidati fitues është :

1. Z.Altin Mema