BASHKIA RROGOZHINË, SHPALLJE FITUESI

“Personel zjarrëfikës/” niveli bazë

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin,

 

Njësia përgjegjëse në Bashkine Rrogozhinme, në përfundim të procedurës së konkurimit, njofton se kandidati i cili renditet me pikët e duhura për pranim në shërbimin e MZSH-së :

 

 

1. Z. Tahir KASA