BASHKIA RROGOZHINË – SHPALLJA E FITUESIT

  • Pergjegjes I Sektorit Kadastral dhe Pronave.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se:

– kandidati fitues është:

1. Z. Helidon Plaku