BASHKIA RROGOZHINË – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 22, të Ligjit Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015,  të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015,  të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia përgjegjëse në Bashkine Rrogozhinme, në përfundim të procedurës së pranimit, njofton se:

Për pozicionin “Drejtor i Sherbimeve Mbeshtetese”  :

  • kandidati fitues është:
  1. Z. Sokol Bakalli

Për pozicionin “Pergjegjes  Sektorit te Burimeve Njerezore” :

  • kandidati fitues është:
  1. Z. Elona Kacani