BASHKIA RROGOZHINË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjin nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Rrogozhinë,  në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

  1. për pozicionin personel zjarrefikes:

– kandidati i kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit eshte:

1.Tasim Koçi

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 09.11.2020 ora 11.00 kandidati nëse ka grumbulluar  në vlerësimin me shkrim 70 %  pikëve do të njoftohet per te zhvilluar testimet e aftesive fizike